ADR / RID – poradenství a školení
Nad Statkem 177, 149 00 Praha 4
Po-Pá 08:00 - 16:00

img_divider

Školení osob podílejících se na přepravě dle 1.3 ADR

Znalost ustanovení Dohody ADR se netýká pouze řidičů. Tomuto cíli má napomoci povinnost školit všechny osoby, které se podílejí na přepravě nebezpečných věcí, tj. také dispečery, technické a skladové zaměstnance, řídící pracovníky, spediční pracovníky atd. Toto se týká nejen dopravních firem, ale též odesilatelů, příjemců, zasilatelů a zprostředkovatelských agentur. Vymezení a obsah tohoto školení je stanoven v kapitole 1.3 Dohody ADR. Prakticky by takovéto školení mělo být vždy zaměřeno na konkrétní firmu a konkrétní pracovní pozici, kterou ve firmě školená osoba zaujímá. Například by mohlo probíhat podle následující osnovy:

Všeobecné bezpečnostní školení

 • zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů
 • základní ustanovení přepravy nebezpečných odpadů
 • základní ustanovení o chemických látkách a chemických přípravcích
 • vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (dále Dohoda ADR) a její přílohy A a B v platném znění

Specifické školení 

 • průvodní doklady a jiné dokumenty při přepravě nebezpečných věcí s důrazem na přepravní doklad a písemné pokyny pro řidiče
 • hlavní druhy nebezpečí, třída, klasifikační kódy, obalové skupiny, UN kód, bezpečnostní značky
 • obaly a jejich použití
 • druhy vozidel a jejich konstrukce - použití při přepravách ADR
 • povinná výbava ADR a označování vozidel a kontejnerů
 • vyňatá, omezená a tzv. podlimitní množství nebezpečných látek a předmětů
 • zákazy společné nakládky, manipulace s kusy a bezpečnostní opatření při nakládce a vykládce a uložení nebezpečného nákladu
 • další všeobecné požadavky vztahující se na přepravu nebezpečných věcí

Bezpečnostní školení:

 • co dělat v případě nehody (první pomoc, základní znalosti používání osobních ochranných prostředků a hasicích přístrojů, použití prostředků pro ochranu  životního prostředí a bezpečnost silničního provozu)
 • skladování zvláště nebezpečných jedů a ostatních jedů, skladování hořlavých kapalin, skladování hořlavých zkapalněných uhlovodíkových plynů, skladování výbušnin
 • bezpečnost práce a požární ochrana
 • vysoce rizikové nebezpečné věci a bezpečnostní plány

Ceny školení (ceny jsou uvedeny bez DPH)

1 240,- Kč 620,- Kč - pro klienty bepečnostního poradce ADR

Cena školení zahrnuje výklad, následné zodpovězení dotazů, publikaci ADR, kterou vydáváme a vydání osvědčení o školení, které je dle požadavků ADR platné 2 roky. V případě školení většího počtu účastníku Vám zpracujeme individuální kalkulaci.

Podrobný záznam o absolvování každého školení musí být uchován oběma stranami, tj. zaměstnavatelem a zaměstnancem, a ověřen při přijímání každého nového zaměstnance. Školení personálu podílejícího se na silniční přepravě nebezpečných věcí, musí být periodicky doplňováno obnovovacím školením s ohledem na změny předpisů. Dohoda ADR je novelizována každé dva roky (vždy v lichý rok), školení je tedy třeba obnovit v dvouletém intervalu.

img_divider

Nevyznáte se v ADR, RID a potřebujete poradit?